Logo EFG

 

نوامبر2023

ایوب 9 آیات 8 و9 :

او بر دریاها حرکت می کند. او به تنهایی آسمانها راگسترانیده و دُب اکبر، جبار،ثریا وستارگان جنوبی را آفریده است.

این سخنی در مورد قدرت خداوند در خلقت است. خدای ما خیلی بزرگ است! با بهترین تلسکوپ ها، مردم اکنون می توانند 140 تریلیون کیلومتر در فضا را ببینند (1 تریلیون عدد 1 با 12 صفر است). غیرقابل تصور! یک بار شخصی گفت که تعداد ستارگان در آسمان از دانه های شن روی دریا بیشتر است. این خیلی باورنکردنی است! خدا خیلی بزرگه! آیا همه اینها تصادفی به وجود آمده است؟ ما معتقدیم که خداوند خداوند خالق آسمان و زمین است، وقتی به آسمان پرستاره نگاه می کنید بارها و بارها از این شگفت زده شوید!

تقویم:

02.11 ساعت 19:30 سمیناربرای همکاران برنامه بچه ها

                  میخواهیم برای کریسمس برنامه گذاری کنیم .

05.11 ساعت 10 صبح موعظه دکتر یوآخیم کوموشینسکی

11.11 ساعت 15 ما یک خانواده هستیم برای بزرگ وکوچک

                   با بازی وقهوه وتفریح

12.11 ساعت 10 موعظه کشیش راینرپلتسک با شام ربانی و بعد

                  ازاتمام جلسه ، مجمع اعضا ودوستان کلیسا برای                    

                  گرفتن اطلاعات وتبادل نظر ورای

16.11 ساعت 19 جلسه انجیل با کشیش راینرپلتسک

18.11 ساعت 10 تا 17 جلسه آقایان در ویدنست، کسانی که مایل

                  به شرکت هستند با کشیش یا با میشاییل تماس                                                                                      

                  بگیرند.

19.11 ساعت 10 موعظه دیو رزه – جلسه خانوادگی با بچه ها

22.11 ساعت 18 جلسه موعظه ودعا درکلیسای پروتستان

                       هایدکامپ تسوم فریدن گوتس

Evangelische Kirche Zum Frieden Gottes in Heidkamp, Martin-Luther-Str.13

25.11 ساعت 10:30 درس انجیل برای نوجوانان توسط کشیش

26.11 ساعت 10 موعظه و تعمید باکشیش راینر پلتسک

 

Weitere Infos im Internet

download:
https://deutschland-begleiter.de/fileadmin/main/dateien/pdfs/Farsi/farsi_gesamt.pdf

Videos auf farsi:
https://deutschland-begleiter.de/de/material/downloads.html

Vorträge über Islam - Christentum
https://deutschland-begleiter.de/de/material/vortraege.html

Online-Seminar für Farsisprachige November 2023

15.11.2023 | Seminare/Schulungen | Online-Veranstaltung

Zeit: 19:30 Uhr - 21:30 Uhr

Zielgruppe: farsisprachige Christen, die ihren Glauben vertiefen und darüber mit anderen ins Gespräch kommen wollen

Kosten: die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine Spende zur Förderung der Akademie wird gebeten. 

Informationen: Akademie Elstal | Tel. 033234 74-168 | akademie(at)baptisten.de

Informationen zu Farsi-Angeboten gibt es hier.

Anmeldung unter:

https://www.befg.de/aktuelles-schwerpunkte/termine/termin/anmeldung-akademie-farsi-online/event/online-seminar-fuer-farsisprachige-august-2023/?tx_netlevents_main%5Bevent_title%5D=Online-Seminar%20f%C3%BCr%20Farsisprachige%20August%202023&tx_netlevents_main%5Bevent_date%5D=23.08.2023&cHash=5b55db47675748f9313aebd86d856c48

 

 

Deutsch-persische Gemeindeentwicklung (DPGE) همکاری و رشد کلیساهای فارسی زبان در آینده : بسیاری از کلیس اه ا، مراسم های پرستش و یا جلسات تع لیمی خود را به دو زبان برگزار می نمایند و تیم DPGE توانسته است در این نی چالش های مربوطه، پیشنهادات و تجربیات خود را در اختیار آنان قرار بده د. خصوص و همچن بسیا ری از خواهران و برادران فارسی زبان از ایران و یا افغانستان تعمید شدند، به عضویت کلیسا در آمدند، در مراسم های پرستش ً یت باور خود را نخ پیوند خود را با کلیسا و یا ح ربی کلیسا خدمت می کنند. اما در این میان بر مشارکت می نمایند و یا بعضا در تیم ره به مسیحیت از دست دا ده ان د . ما ب رکات زیادی را در DPGE تجربه نمودیم و از این بابت شکرگزار خداوند هستیم. ما همدرد سرگذشت های شخصی این عزیزان و ب به تنها ی نمی توانیم راه ن نی مادریشان هستیم. در این میان چالش ه ا، اختلافات و مناقشه ها ی وجود دارد که ما ن نخ های سر زم تل نی دلیل می خواهی م ب ا همراهی شما و با استفاده از تجربیات شما قدم های بعدی را برای رشد و توسعه حلی ارائه بدهیم. به هم نی برداریم. کلیساهای فارسی و آ لما :DPGE موار د مورد بحث برای آینده نی زبان در سال های آیند ه چگونه به نظر می رسد ؟ • رشد و توسعه کلیساهای فارسی و آلما نی زبان ایجاد نمو د، تا در ایمان خود رشد نماییم و • چگونه می توان اتحادی عمیق تر میان خواهران و برادران فارسی و آلما از یکدیگر بیام وزی م ؟ • نیاز های خواهران و برادران فارسی زبان در کلیسا برای این اتحاد و رشد در ایمان چیست ؟ • نیاز فرزندان این ع زیزان که در آلمان رشد می کنند و نسل جوان کلیس اها می باشند، چیست ؟ ربی DPGE می خواهیم در این موارد با شما عزیزان بحث و تبادل نظر نمایی م و د ر صورت نیاز به هر دو زبان ما بعنوان تیم ره ترجمه خواهد شد . بدین منظور شما را به این جلسه بحث و گفتگو که از طریق برنامه ز وم و بصورت آنلاین برگزار می گردد، دعوت می نماییم : • چهارشنبه مورخ 08.11 از ساعت 19:30- 21:00 • دوشنبه مورخ 20.11 از ساعت 19:30- 21:00 نی ها و امید های خود صحبت نماییم و سؤا لت و در این جلسه می خواهیم، از تجربیات یکدیگر استفاده و در مورد نگرا نف در این راه بعهده پیشنهادات خود را مطرح و برای آینده برنامه ریزی کنیم و به ندای خداوند گوش فرا بدهیم، که چه وظای ما قرار داده شده است . ً

 

Allen Lesern wünschen wir einen schönen bunten Herbst. Staunt darüber, wieviele tolle Farben die Blätter haben und seid gesegnet als Singles, Familien, als Erwachsene und Kinder!

 

Herrnhuter Losung

Dienstag, 05.12.2023

Zu schwer lasten unsere Vergehen auf uns, du allein kannst sie vergeben.

Psalm 65,4

Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen.

Galater 4,4-5

(c) Evangelische Brüder-Unität - Herrnhuter Brüdergemeine
weitere Infos unter: www.losungen.de